Trajecten

Binnen H3Works opereert het initiatief ‘De Energiefabriek’. Dit is een virtuele fabriek waarin werkwillenden die graag met hun passie of talent aan de slag  willen als (deels zelfstandig) ondernemer maar dit in de huidige maatschappij niet voor elkaar krijgen. De redenen waarom dit niet lukt, kunnen divers van aard zijn. Of het de mensen nu aan goede coaching of begeleiding ontbreekt of een zelfbeeld dat niet meewerkt, in een veilige en respectvolle omgeving met inspirators lukt dat vaak beter en mag iedereen zijn wie hij is. Als coöperatief ondernemer hoef je trouwens geen administratie bij te houden, wat op zich al een grote drempel wegneemt.
De wederzijdse inspiratie, het gevoel van vrijheid en en de merkbare mogelijkheden die een collectief als de Energiefabriek biedt, zorgen er voor dat er dagelijks energie wordt opgewekt en met elkaar wordt gedeeld.

Werkervaring

De mensen met een werkervaringsplek wordt een traject van zes maanden geboden (indien nodig, met nader te bepalen verlenging), waarin ze aan de hand van een TOP (Talent Ontwikkelings Plan) begeleid worden in arbeidsvaardigheden, persoonlijke vaardigheden en sociale vaardigheden. Er worden meerdere soorten coaching aangeboden.
Door de deelnemers vanuit de zorgkant én de participatiekant hulp te bieden en begeleiden, leidt dit tot een duurzamer resultaat en minder terugval.

Toeleiding naar een duurzame baan wordt gerealiseerd door mee te werken in de opdrachten die H3Works aanneemt, via detachering, snuffelstages, proefplaatsingen bij ons netwerk van sociaal ondernemers of door mee te lopen met de parttime ondernemers of begeleiders in het pand. Daarnaast volgt uit de intakeprocedure welke begeleiding, cursussen of workshops iemand nodig heeft om goed beslagen de arbeidsmarkt op te gaan.

 

De opdrachten die H3Works aanneemt, zijn divers van aard en helpen altijd om de nodige arbeidsvaardigheden op te doen, een werkritme te krijgen en uit te vinden op welke gebieden van het arbeidsproces iemand vastloopt en ondersteuning nodig heeft.
Detachering (langere duur), snuffelstage (enkel dagen/weken) en proefplaatsingen worden altijd begeleid vanuit H3Works en/of het bedrijf waar men wordt geplaatst.

Ook een werkervaringsplek begint met een grondige scan op competenties, potentieel en ambitie/passie. Deze scan brengt alle belangrijke competenties in beeld, geeft het groeipotentieel hierin aan en maakt een gewogen match met succespercentage voor zowel opleiding als beroep.

Ontdek je competenties, potenties en ambities

Sommige mensen weten (nog) niet waar hun passie ligt en ondervinden daarnaast en daarom vaak motivatieproblemen met betrekking tot werk en/of opleiding. Soms zijn er dingen in iemands leven gebeurd die iets met het zelfbeeld doen. Onzekerheid en een laag zelfbeeld zijn enkele belangrijke factoren die zorgen dat iemand niet goed weet wat hij wil en kan.
Deze mensen stappen in een oriëntatiecircuit en worden begeleid in de keuze voor een ontwikkeltraject naar structureel (betaald) werk of een gerichte opleiding die ze vanuit zelfbewustzijn hebben gekozen.

Het oriëntatiecircuit start met een grondige scan op competenties, potentieel en ambitie/passie. Deze scan brengt alle belangrijke competenties in beeld, geeft het groeipotentieel hierin aan en maakt een gewogen match met succespercentage voor zowel opleiding als beroep. De scan wordt gebruikt als basis om het gepaste circuit met iemand te bepalen. Naarmate de oriënteerder een duidelijk beeld voor zichzelf heeft (dat H3Works het heeft, helpt niet bij iemands intrinsieke motivatie), zal het circuit meer een trechterwerking hebben. Het Loopbaan+ circuit wordt verder ondersteund door de nodige psychische ondersteuning.

Zelfbewuste keuze

Men blijft net zo lang oriënteerder als nodig is om vanuit een intrinsieke motivatie te kiezen voor een persoonlijk ontwikkeltraject. Zodra zij hun ontwikkeltraject hebben gekozen, schakelen zij naar een specifieke richting en gaan ze die vorm geven door bijvoorbeeld gerichte competenties te leren die nodig zijn voor een bepaalde functie. Dit kan concreet betekenen dat iemand bijvoorbeeld een gerichte BBL-opleiding start, via H3Works de nodige basisvaardigheden leert of gelijk doorstroomt naar een vooraf bepaalde externe stageplek.

Ikigai
'Een reden voor je bestaan'

Een van de modellen die door H3Works wordt gebruikt tijdens een Loopbaan+ traject, is het Ikigai-model. Dit principe komt van origine uit Japan en is gebaseerd op zingeving en flow in ons leven.
Het woord Ikigai staat letterlijk voor “de reden waarom je jouw bed uit komt”.

H3Works helpt mensen hun Ikigai te vinden door ze bewust te laten worden van de manier waarop ze hun talenten, vaardigheden  en competenties willen inzetten (in een beroepsmatige omgeving).
Alleen maar doen waar we goed in zijn, maakt iemand nog niet gelukkig en zorgt dat men blijft zoeken naar zingeving.

Word een zelfstandige ondernemer

Werkwillende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, sluiten zich aan en kiezen voor één van de volgende posities in de Energiefabriek:

Tijdens de intake (noem het maar een sollicitatiegesprek), wordt besproken welke ontwikkelingsstappen er nodig zijn om het einddoel te halen. Naast het bepalen wat de potentieel deelnemer nodig heeft, wordt deze ook gewezen op de coöperatie- en inspiratiecultuur die er in de Energiefabriek heerst. Het is een werkgemeenschap en dat houdt onder andere in dat iedereen zijn kennis, ervaring, netwerk en andere middelen met iedereen deelt. Samen groeien is één van de uitgangspunten.

De nieuwe deelnemer krijgt op meerdere vlakken ondersteuning om zijn/haar werkplek te creëren en H3Works neemt contact op met de begeleider en/of uitkerende instantie om te zorgen dat er zo’n optimaal mogelijke situatie en samenwerking met deze partijen wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vervallen van de sollicitatieplicht of deelnameplicht aan gemeentelijke re-integratie – en activeringstrajecten.

De opbrengst van producten die een deelnemer binnen de Energiefabriek produceert, vloeit voor een gedeelte terug naar de fabriek om de werking te financieren. Een ander gedeelte vloeit terug naar de deelnemer en wordt opgesplitst in een deel winst en een deel reservering voor materiaalkosten en opleidingskosten.
Verdeelsleutels worden individueel vastgesteld en zijn van meerdere factoren afhankelijk.

Meer weten over de (financiële kant van de) Energiefabriek? Neem gerust contact op of kom gewoon een kop koffie of thee drinken tijdens de openingstijden om te zien wat er allemaal gebeurt.

Mail naar: info@h3works.nl of bel naar: 076-7506597

'Uiteindelijk is ieders levensdoel gelukkig te zijn'

Werken & Leren

Beschermd en lerend werken op een(bijna) leer/werkplek
Voor alle mensen die in de maatschappij aan het werk willen, is het van belang dat zij een goede aansluiting op de arbeidsmarkt hebben of krijgen.

Deze aansluiting krijgen ze onder andere door het zich eigen maken van de basis werknemersvaardigheden zoals: op tijd komen, een regelmatig dagritme hebben, met collega’s kunnen omgaan, weten wat er in een arbeidsmatige omgeving van ze wordt verwacht en een eenvoudige planning kunnen maken.

H3Works biedt hiervoor (beschermde) Entree en BORIS® leer/werkplekken op meerdere gebieden aan.

Entree leer/werkplek
Voor een reguliere Entree (MBO-1) leer/werkplek biedt H3Works plekken voor:

  • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
  • Assistent installatie- en constructietechniek

Beoordelen op MBO-werkprocessen
H3Works heeft een gecertificeerd Praktijkbegeleider+ aan boord en mag mensen beoordelen op officiële MBO-werkprocessen. Op deze manier kan men op meerdere werkprocessen worden beoordeeld en daar uiteindelijk een branche-erkende praktijkverklaring voor krijgen. Deze verklaring vergroot de kans dat iemand zonder een volledig MBO-diploma toch een kans maakt op de arbeidsmarkt.

BORIS® leer/werkplek

Niet alle mensen houden zich staande op een reguliere Entree-stage of de hele opleiding en hebben een extra steuntje in de rug nodig. Ze krijgen het niet zo maar voor elkaar om een MBO-diploma te halen. Waar deze mensen vandaan komen, is niet zo belangrijk. Sommigen komen van het VSO of Praktijkonderwijs (Pro) en anderen hebben misschien al een langere geschiedenis achter zich en zijn op een of andere manier onderweg vastgelopen.

H3Works biedt deze mensen een “bijna leer/werkplek” (BLP) aan waar zij in een kleinschalige, beschermde omgeving worden voorbereid op een (betaalde) leer/werkplek in de branche waar zij graag zouden werken.
Het verschil met een reguliere leer/werkplek is de kleinschaligheid, persoonlijke (psychische) begeleiding en het beschermd karakter. Denk bij dit laatste aan o.a. minder tijds – en werkdruk.

Deze zogenoemde BLP’s leiden naar een Entree-stage of een branche-erkende praktijkverklaring met behulp van de BORIS®-aanpak.

Wij Werken Samen met Onder Andere

Beroeps Bedrijfsleven

Samenwerkings organisatie

We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

GGZ Breburg

Geestelijke GEZONDHEIDSZORG

GGz Breburg biedt specialistische behandeling en ondersteuning aan mensen met complexe psychiatrische problemen die hen belemmeren in het dagelijks leven.

De Normaalste Zaak

SEO

De Normaalste Zaak is een actief netwerk van ruim 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen.